Non-emergency Helpline 866-SFC-SEWA (732-7392)
DONATE NOW

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ’ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਾਲਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (CSA) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CSA ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਜ-ਧਜ (ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ), ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰਪਰਕ (ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ), ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਲਾਭ/ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੀੜਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ), ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ (ਜਿਨਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਛੋਹ)।

ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ-ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ। ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:

  • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ CSA ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
  • ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਅੰਕਲ, ਭਰਾ।
  • ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਹੀ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

CSA ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। CSA ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ CSA ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਰ (PTSD), ਚਿੰਤਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਘੱਟ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਚਿੜਚਿੜੀ ਆਂਤੜੀ, ਫਾਈਬ੍ਰੋਮਾਈਐਲਜੀਆ, ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਥਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ CSA

ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ-ਬੁਣੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਮਾਗ਼ਮ, ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ,  ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ  ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

SFC ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? (ਸਰੀਰਕ, ਜਿਨਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ)

Sikh Family Centers own survey asked: Were you ever harmed as a child by an adult outside of school? (physical, sexual, mental, emotional).

 ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਲੱਭਣ” ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਖੜੇ ਰੇਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ CSA ਖੁੱਲਾ ਫੈਲੇਆ ਹੈ – ਪ੍ਰਵਾਸ, ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ- ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਜਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ।

ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ  ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

CSA ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ CSA ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ/ਅੰਕਲ/ਗੁਆਂਢੀ/ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?  ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ।

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਚਾਹੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਵੋਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

**ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਬੁਲਾਵਾ**

ਸਾਡੇ ਨਾਲ (ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:

  • ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮ, ਚੁੱਪ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
  • ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਸਰੋਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੌਟਲਾਈਨ
1.800.4.A.CHILD (422.4453)
www.childhelpusa.org

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ: ਕੌਮੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੌਟਲਾਈਨ
1.800.799.SAFE (7233)
thehotline.org

ਗੇ, ਲੈਸਬੀਅਨ, ਬਾਈਸੈਕਸੂਅਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕਵੀਅਰ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ: LGBT ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਥ ਟਾਕਲਾਈਨ
1.800.246.PRIDE (7743)

ਬਲਾਤਕਾਰ/ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (RAINN)
1.800.656.HOPE
www.rainn.org

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਹੌਟਲਾਈਨ
800-656-HOPE, Option #1 (24 hours)

ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ: ਕੌਮੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ
1.800.273.8255
https://suicidepreventionlifeline.org/

ਸਵੈ-ਸੱਟ: ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਈ. ਵਿਕਲਪ
1-800-DON’T-CUT (366-8288)
www.selfinjury.org

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: 24/7 ਇਲਾਜ ਰੈਫਰਲ ਲਾਈਨ
1.800.662.HELP (4357)
www.samhsa.gov

ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ (ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਹੈਲਪਲਾਈਨ
866-SFC-SEWA (732-7392)
www.SikhFamilyCenter.org